De vertrouwenscontactpersoon voor Chu Shin is Pyrrha Singerling,
zij is bereikbaar op pyrrha@kpnmail.nl en via app op 06 31973341

Na mijn studie pedagogiek werkte in 10 jaar in het (basis-) onderwijs.
Sinds 2003 ben ik verbonden aan Blijf Groep, een organisatie die werkt aan
het stoppen van huiselijk geweld. Als trainer weerbaarheid werk ik vooral
met vrouwen en mannen die slachtoffer zijn geweest van geweld, al dan
niet met traumaklachten. In 2020 ben ik begonnen met het geven van
TCTSY lessen (trauma sensitieve yoga).
Ik train al langere tijd aikido, sinds 2014 bij Chu Shin.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen
in een goed en stimulerend trainingsklimaat. Het bestuur van aikido vereniging Chu Shin probeert dit
soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een
vertrouwenscontactpersoon aangesteld.
Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen
die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat
gedrag dat door de één als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd, voor een ander te ver
kan gaan. Soms écht te ver.
Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie
op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een ander lid of het bestuur
inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.
Zij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan
dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt.
Indien noodzakelijk of gewenst kan zij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer
extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.
Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de
omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele
leden.
Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige
slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de aikidobond) bij een incident binnen de vereniging.
Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een
vertrouwenscontactpersoon kunnen aanstellen. Bij deze voldoet de Budovereniging aan de
regelgeving vanuit de ARBO wet. De vertrouwenscontactpersoon wordt door de ALV benoemd.
Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon:
1: Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet
gewenst wordt.
2: Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag.
3: Het in behandeling nemen van problemen van leden van vereniging met betrekking tot
ongewenst gedrag. Hieronder ordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en
advisering het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest
wenselijke en haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of
door er één in te schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles
uitsluitend met instemming van betrokkene.

4: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het beleid op het
terrein van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. De vertrouwenscontactpersoon is
verantwoording schuldig aan de bestuursvoorzitter. Tenminste 1x per jaar rapporteert de
vertrouwenscontactpersoon aan de bestuursvoorzitter over de klachten die haar hebben
bereikt. Zij geeft daarbij tenminste aan: de gevolgde procedure en de kwantiteit van
klachten.
5: Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het
gebied van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken.
6: Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden
van grenzen.
7: Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.
8: Doorverwijzen naar de poule van vertrouwenspersonen- en adviseurs van de NOC*NSF.
Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenscontactpersoon
1: De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of
andere personen die een beroep op haard oen of tot wie zij/hij zich richt. Daarom belooft de
vertrouwenscontactpersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de
uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
2: Tevens zorgt de vertrouwenscontactpersoon ervoor dat de documentatie en archivering
van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan. Dit
geldt ook voor de werkaantekeningen die de vertrouwenscontactpersoon voor zichzelf
maakt.
3: Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als het slachtoffer en/of andere personen
schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot
geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals
omschreven in punt 4.
4: Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie
aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van
de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder
genoemde voorwaarden:

A- Alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te
verkrijgen.
B- De vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood door het
handhaven van de geheimhouding.
C- Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het
probleem op te lossen.
D- Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor
betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar
zal opleveren.
E- De vertrouwenscontactpersoon is er vrijwel zeker van dat doorbreking
van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of anderen in
belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

5: Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenscontactpersoon haar
redenen om de geheimhouding te doorbreken met een ter zake kundige partij bespreken
alvorens de geheimhouding te doorbreken.
De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkenen op de hoogte van het voornemen de
geheimhouding te doorbreken, alvorens dit daadwerkelijk te doen.
Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de
vertrouwenscontactpersoon betrokkenen onverwijld naar een andere
vertrouwenscontactpersoon en/of instantie

Omschrijving ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag verstaat aikido vereniging Chu Schin de volgende categorieën gedragingen:
– Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren)
– Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, schoppen)
– Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten)
– Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld, opmerkingen maken, aanranding en verkrachting)
Werkwijze vertrouwenscontactpersoon bij een klacht
De functie van een vertrouwenscontactpersoon in een vereniging heeft als complexheid in zich, dat
de persoon in deze functie kan worden benaderd door alle partijen die betrokken zijn bij een
hieronder genoemde situatie. Deze partijen (kunnen) zijn; het slachtoffer of de ouders, de
beschuldigde en de vereniging (soms ook de bond).
De vertrouwenscontactpersoon zal trachten door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing
te bewerkstelligen voor de gemelde klacht.
– Verwijzing
Het kan zijn dat een andere klachtenregeling zoals gehanteerd door het NOC*NSF meer geschikt is
voor de behandeling van de melding/klacht. In dat geval zal de vertrouwenscontactpersoon dit met
betrokkene bespreken en doorverwijzen. Daarnaast kan het in geval van beschuldiging van strafbare
zaken, noodzakelijk zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie. Bij kinderen onder
de 12 jaar kan het nodig zijn, al dan niet met instemming van het slachtoffer (zie 4) contact op te
nemen met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en de politie.
– Bemiddeling
De vertrouwenscontactpersoon streeft ernaar problemen uit de wereld te helpen door bemiddeling.
Het slachtoffer zal, na een gesprek, eerst het advies krijgen om een gesprek aan te gaan met de
beschuldigde. Als betrokkene daarmee akkoord gaat, neemt de vertrouwenscontactpersoon contact
op met de beschuldigde. Soms kunnen de problemen opgelost worden in één of meerdere
gesprekken onder leiding van de vertrouwenscontactpersoon, tussen de betrokkenen. Soms kan de
oplossing gevonden worden in een gesprek tussen de vertrouwenscontactpersoon en de
beschuldigde. Dit alles gebeurt alleen met de instemming van het slachtoffer en de beschuldigde.
– Advisering
Het is ook mogelijk dat de vertrouwenscontactpersoon één of meer gesprekken met de betrokkenen
voert, waardoor diegene mogelijkheden ziet om zelf tot een oplossing van het probleem te komen.
– Preventie
De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak in de preventie van ongewenst gedrag. Daartoe zal zij
bijdragen aan bekend maken van gedragsnormen en het oppakken van de signalen van ongewenst
gedrag bij leraren en het bestuur. Voorop staat dat de hele vereniging een verantwoordelijkheid
heeft in het naleven van gedragsnormen.
Middelen kunnen zijn: themabijeenkomsten, risico inventarisatie, foldermateriaal van NOC*NSF
beschikbaar stellen en het bestuur van advies voorzien inzake ongewenst gedrag en de preventie
hierin.
De vertrouwenscontactpersoon van aikidovereniging Chu Shin kan zelf terugvallen op het
overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF of Aikido Nederland.